Epoxy Lining and Sign System (ระบบงานตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์ )


    “ รงานตีเส้นและสัญลักษณ์ด้วยอีพ็อกซี่ ตีเส้นงานพื้นถนน พื้นโรงงาน พื้นคลังสินค้า พื้นงานต่างๆ เนื้อสีมีความ คงทนต่ออุณหภูมิสูง กรด ด่าง สารเคมีต่าง ๆ ราตาตามขนาดชิ้นงาน เพื่อความปลอดภัยและความสวยงาม ในสถานที่ของท่าน” ”

     ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. Epoxy Lining (ระบบตีเส้นจราจรด้วย Epoxy)

    “งานตีเส้นด้วยอีพ็อกซี่ ตีเส้นงานพื้นถนน พื้นโรงงาน พื้นงานต่างๆ ที่มีความทนต่ออุณหภูมิสูง กรด ด่าง สารเคมีต่างๆ ราคาตามขนาดชิ้นงาน"


2. Epoxy Signs (ระบบสัญลักษณ์ด้วย Epoxy)

    “ งานทาสีสัญลักษณ์ด้วยอีพ็อกซี่ บนพื้นถนน พื้นโรงงาน พื้นงานต่างๆ ที่มีความทนต่ออุณหภูมิสูง กรด ด่าง สารเคมีต่างๆ ราคาตามขนาดชิ้นงาน"

back to top